[insomnia_contacts_us insomnia_contacts_us_text=”(0274) 523567″]
[insomnia_contacts_us insomnia_contacts_us_icon=”pe-7s-mail” insomnia_contacts_us_name=”E-mail” insomnia_contacts_us_text=”admin@smkbosa.sch.id”]
[insomnia_contacts_us insomnia_contacts_us_icon=”pe-7s-map-marker” insomnia_contacts_us_name=”Address” insomnia_contacts_us_text=”Jl. Cik Di Tiro No.37, Terban, Gondokusuman, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta 55223″]